Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các dự án học tập về lịch sử, địa lí địa phương tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

MAI THỊ LÊ HẢI

Tóm tắt


    Dạy học lịch sử, địa lí địa phương (LSĐLĐP) qua các dự án học tập giúp học sinh không những phát triển các năng lực học tập môn Lịch sử và Địa lí, mà còn gắn kết các kiến thức đã học vào thực tiễn địa phương, giúp giáo dục tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống và những nét đặc trưng địa phương mình đang sống. Bài viết bàn về vai trò của các dự án học tập trong dạy học LSĐLĐP và dựa trên một số căn cứ khoa học để đề xuất một số dự án học tập LSĐLĐP có thể triển khai cho học sinh tiểu học ở Phú Yên     

Toàn văn: PDF