Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển tư duy logic cho học sinh tiểu học trong dạy học nhóm bài tập làm văn

LƯƠNG THỊ HIỀN, TRẦN HOÀI PHƯƠNG

Tóm tắt


    Phát triển tư duy lô gích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học nói chung, dạy học Tiếng Việt nói riêng. Bài viết phân tích ý nghĩa của tư duy lô gích, đặc điểm phát triển tư duy lô gích và ngôn ngữ của trẻ tiểu học, đặc điểm nhóm bài Tập làm văn ở tiểu học. Trên cơ sở đó, đề xuất hai biện pháp cơ bản gồm xây dựng bài tập lập ý và thiết kế trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao năng lực tư duy lô gích ở học sinh     

Toàn văn: PDF