Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHỀ ĐÁ TRUYỀN THỐNG LÀNG NHỒI (THANH HÓA) TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Đào Thanh Thủy

Tóm tắt


Làn sóng đô thị hóa đã tác động đến nghề thủ công nói chung và nghề chế tác đá cổ truyền của làng Nhồi - một nghề có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời ở Thanh Hóa. Sự biến đổi của nghề đá truyền thống thể hiện ở sự biến đổi loại hình sản phẩm, hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở và địa bàn khai thác. Đồng thời, thị trường tiêu thụ và các hình thức thương mại xuất khẩu liên quan đến nghề đá cũng có sự thay đổi. Sự biến đổi trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội cho thấy sự chuyển mình của một vùng đất nông nghiệp ven đô trong thời kỳ đổi mới. Trong bước chuyển mình và thay đổi ấy, một số giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi, một số giá trị bị mất đi và thay vào đó là lối sống và văn hóa đô thị.


Toàn văn: PDF