Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở HUYỆN MƯỜNG LÁT, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Văn Thế, Phan Như Đại

Tóm tắt


Dân tộc Mông là một trong số ít dân tộc thiểu số ở Việt Nam còn lưu giữ được một kho tàng văn hóa khá phong phú và đa dạng, có giá trị đảm bảo cho sự định cư bền vững ở vùng đất này hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, trong một vài thập kỷ trở lại đây, do những biến động về mặt kinh tế - xã hội và sự ảnh hưởng khác từ bên ngoài…, những nét văn hóa truyền thống của người Mông nói chung và ở khu vực huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nói riêng cũng đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp của xã hội hiện đại. Nghiên cứu những đặc trưng văn hóa truyền thống vật chất của người Mông ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của tộc người Mông có tính cấp thiết cả trên hai phương diện lý luận và thực tiễn.


Toàn văn: PDF