Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 46 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN VÙNG VEN BIỂN TẠI XÃ NGƯ LỘC (HUYỆN HẬU LỘC) VÀ XÃ HẢI THANH (HUYỆN TĨNH GIA), TỈNH THANH HÓA

Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Hằng

Tóm tắt


Nghiên cứu nhận thức của cộng đồng về môi trường và tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Dựa trên kết quả điều tra phỏng vấn 100 người dân của hai xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc và xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia tác giả phân tích nhận thức về của cộng đồng dân cư về vai trò của tài nguyên biển và môi trường biển; sự thay đổi môi trường và tài nguyên vùng ven biển; các mối đe dọa đối với môi trường và tài nguyên biển, vai trò của người dân đối với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên vùng ven biển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức của người dân còn chưa đầy đủ do trình độ học vấn hạn chế. Qua đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.


Toàn văn: PDF